Bài 12. Sự nổi


Mục I, II - Phần A - Trang 55, 56 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 55, 56 VBT vật lí 8 Mục I - Điều kiện để vật nổi, vật chìm, Mục II - Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12


Mục III - Phần A - Trang 56, 57 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 56, 57 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12


Câu 12.1, 12.5, 12.7 phần bài tập trong SBT – Trang 57, 58 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 12.1, 12.5, 12.7 phần bài tập trong SBT – Trang 57, 58 VBT Vật lí 8.


Câu 12.a, 12.b phần bài tập bổ sung – Trang 58 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 12.a, 12.b phần bài tập bổ sung – Trang 58 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương 1: Cơ học

Bài học bổ sung