Bài 7. Áp suất


Mục I, II - Phần A - Trang 35 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 35 VBT vật lí 8 Mục I - Áp lực là gì? Mục II - Áp suất (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7


Mục III - Phần A - Trang 36 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 36 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7


Câu 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 phần bài tập trong SBT – Trang 36, 37, 38 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 phần bài tập trong SBT – Trang 36, 37, 38 VBT Vật lí 8.


Câu 7.a, 7.b, 7.c phần bài tập bổ sung – Trang 38, 39 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 7.a, 7.b, 7.c phần bài tập bổ sung – Trang 38, 39 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài học bổ sung