Bài 4. Biểu diễn lực


Mục I, II - Phần A - Trang 20 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 20 VBT vật lí 8 Mục I - Ôn lại khái niệm lực Mục II - Biểu diễn lực (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4


Mục III - Phần A - Trang 20,21 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 20,21 VBT vật lí 8 Mục III - (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4


Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 VBT Vật lí 8.


Câu 4.4, 4.5 phần bài tập trong SBT – Trang 22, 23 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 4.4, 4.5 phần bài tập trong SBT – Trang 22,23 VBT Vật lí 8.


Câu 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 23, 24 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 23, 24 VBT Vật lí 8.


Bài học tiếp theo

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14. Định luật về công

Bài học bổ sung