Hướng Dẫn Tin Học


Chủ đề 1 : Khám phá máy tính

Bài 1 : Những gì em đã biết

Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet


Chủ đề 2 : Em tập vẽ

Bài 1: Những gì em đã biết

Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài 5: Thực hành tổng hợp


Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản

Bài 1: Những gì em đã biết

Bài 6: Luyện tập tổng hợp


Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu


Chủ đề 5 : Thế giới logo

Bài 4: Luyện tập

Bài 6: Thực hành tổng hợp