Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 81, 82, 83sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Soạn các trang trình chiếu . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 81, 82, 83 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện sao chép nội dung . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 81, 82, 83 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


Bài học tiếp theo

Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung