Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu


A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 84, 85, 86 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu các hiệu ưng


Bài học tiếp theo

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung