Bài 1: Những gì em đã biết


A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 4 tin học 4)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 79, 80 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối theo mẫu . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 4 tin học 4)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 79, 80 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Chia lớp thành các nhóm nhỏ


Bài học tiếp theo

Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung