Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu


A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em tìm hiểu các hiệu ứng . . .


Bài học tiếp theo

Bài 5: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung