A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


Câu 1

Em thực hiện các yêu cầu sau:

a) Mở bài trình chiếu có tên Phương tiện giao thông đã tạo ở Bài 4

b) Thêm một tranh trình chiếu mới

c) Chèn hình ảnh một phương tiện giao thông vào trang trình chiếu mới.

Trả lời:

a) Em mở bài trình chiếu Phương tiện giao thông

b) Em nháy chọn New Slide

c) Em nháy chọn Insert -> Picture -> Mở ra thư mục có chứa hình ảnh -> Nháy chọn vào hình ảnh của phương tiện giao thông em đã lưu -> Insert


Câu 2

Tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh

Quan sát thao tác của thầy cô giáo rồi tạo hiệu ứng chuyển động cho hình ảnh theo hướng dẫn.

Bài giải tiếp theo
B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu