Bài 1 : Những gì em đã biết


A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Các bộ phận của máy tính a) Điền tên các bộ phận chính của máy tính để bàn vào chỗ chấm ...


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (tin học lớp 4)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 7, 8, 9, 10 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Mở thư mục có tên lớp em đã tạo . . .


Bài học tiếp theo

Bài 2: Các thao tác với thư mục
Bài 3: Làm quen với tệp
Bài 4: Các thao tác với tệp
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Bài học bổ sung