Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài


A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Khám phá Computer Nháy đúp chuột vào biểu tượng Computer trên màn hình nền . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trong USB, hãy tạo thư mục có tên em. . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 21, 22, 23, 24 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em hãy chuẩn bị một chiếc USB rồi sao chép các sản phẩm . . .


Bài học tiếp theo

Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Bài học bổ sung