Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet


A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Những gì em đã biết a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm và đọc truyện cổ tích Tấm Cám trên Internet . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 25, 26, 27, 28 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện yêu cầu sau: a) Truy cập vào trang web google.com.vn . . .


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung