Bài 4: Các thao tác với tệp


A. Hoạt động cơ bản - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Đổi tên tệp Em thực hiện các thao tác đổi tên tệp theo hướng dẫn. . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, thực hiện các thao tác sau: . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Các thao tác với tệp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 18, 19, 20 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tạo hai tệp BaiSo1.docx và BaiSo2.docx trong thư mục SOANTHAO . . .


Bài học tiếp theo

Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Bài học bổ sung