Bài 3: Làm quen với tệp


A. Hoạt động cơ bản - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tạo tệp Em thực hiện các yêu cầu sau: a) Tạo thư mục HOCTAP . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: . . .


Bài học tiếp theo

Bài 4: Các thao tác với tệp
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet

Bài học bổ sung