C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: . . .


Câu 1

Trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi: Em có thể tạo được hai tệp có cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục được không?

Trả lời:

Em không thể tạo được hai tệp có cùng phần tên, cùng phần mở rộng trong một thư mục.


Câu 2

Mở thư mục Soanthao, nháy nút phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng . Quan sát thay đổi trong thư mục Soanthao và giải thích vói bạn thao tác vừa thực hiện.

Trả lời:

Sau khi em nháy phải chuột, chọn New rồi chọn biểu tượng , một tệp Word mới đã xuất hiện trong thư mục.

Thao tác trên là thao tác tạo một tệp Word soạn thảo văn bản mới.


Ghi nhớ

Mỗi tệp đều được đặt tên riêng

Tên tệp gồm hai phần, phần tên và phần mở rộng được cách nháu bởi dấu chấm.

Mỗi loại tệp có một biểu tượng khác nhau.

Bài giải tiếp theo