B. Hoạt động thực hành - Bài 3: Làm quen với tệp

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 3 trang 15, 16, 17 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A . . .


Phần B

Em mở thư mục HOCTAP đã tạo ở hoạt động 1, mục A rồi thực hiện các yêu cầu sau

a)Nháy đúp chuột vào biểu tượng tệp, quan sat rồi đánh dấu x vào ô trống ở cuối câu dúng.

b) Em hãy viết phần tên và phần mở rộng của các tệp tương ứng vào bảng sau:

Trả lời:

a)

b) 

Bài giải tiếp theo
C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 3: Làm quen với tệp