Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình


A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi nhắc lại cách chèn hình . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, soạn văn bản và chèn tranh ảnh . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 56, 57, 58, 59 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em thực hiện các yêu cầu sau . . .


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung