Bài 6: Luyện tập tổng hợp


A. Hoạt động cơ bản - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 6 trang 71, 72 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Nối theo mẫu . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 6 trang 71, 72 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu chức năng Borders . . .


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung