Bài 35 : 36 + 15

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 2 bài 35 : 36 + 15 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

 Đặt tính rồi tính:

             

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của bao gạo cộng với khối lượng của bao ngô.

Lời giải chi tiết:

Cả hai bao gạo và ngô nặng số ki-lô-gam là:

46 + 36 = 82 (kg)

Đáp số: 82 trang.


Bài 4

 Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45:

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị các phép tính trong từng quả bóng.

- Tô màu các quả bóng chứa phép tính có kết quả bằng 45. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 16: 49 + 25
Bài 17 : Luyện tập