Bài 26 : 47 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 30 VBT toán 2 bài 26 : 47 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính

     

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Chú ý : Số cần nhớ trong phép cộng có nhớ.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

 Cộng các số hạng rồi điền vào ô trống của tổng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

23

33

43

54

30

76 


Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bình                             : 17 bưu ảnh

Hòa nhiều hơn Bình       : 4 bưu ảnh

Hòa                              : … bưu ảnh ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bưu ảnh của Bình cộng thêm với 4 bưu ảnh nữa.

Lời giải chi tiết:

Hòa có số bưu ảnh là:

17 + 4 = 21 (bưu ảnh)

Đáp số: 21 bưu ảnh.


Bài 4

Khoanh vào đặt chữ trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9 

Phương pháp giải:

- Đếm các hình tứ giác đơn.

- Ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Lời giải chi tiết:

Hình trên có 9 hình tứ giác. Đó là : Hình 1; 2; 3; 4; 1+2; 2+3; 3+4; 4+1;1+2+3+4.

Chọn đáp án D. 9

Bài giải tiếp theo
Bài 27 : 47 + 25
Bài 28 : Luyện tập
Bài 29 : Bài toán về ít hơn
Bài 30 : Luyện tập
Bài 31 : Ki-lô-gam
Bài 32 : Luyện tập
Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5
Bài 34 : 26 + 5
Bài 35 : 36 + 15
Bài 16: 49 + 25