Bài 13 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 VBT toán 2 bài 13 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm

9 + 1 + 8 = …           5 + 5 + 4 = ….

8 + 2 + 2 = …..         9 + 1 + 6 = …

7 + 3 + 2 = ….          6 + 4 + 1 = …..

Phương pháp giải:

Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 + 8 = 18            5 + 5 + 4 = 14

8 + 2 + 2 = 12            9 + 1 + 6 = 16

7 + 3 + 2 = 12            6 + 4 + 1 = 11


Bài 2

Đặt tính rồi tính

34 + 26                 75 + 5

8 + 62                   59 + 21

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Số?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng với số trên mỗi mũi tên, rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề - xi – mét vải ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Áo khoác : 19dm

Quần      : 11dm

Tất cả     : .... ?dm

Muốn tìm lời giải ta lấy số mét vải dùng để may áo khoác cộng với số mét vài dùng để may quần.

Lời giải chi tiết:

Bố may áo khoác và quần hết số đề-xi-mét vải là: 

19 + 11 = 30 (dm)

Đáp số: 30dm.


Bài 5

Số ?

Đoạn thẳng AO dài … cm.

Đoạn thẳng OB dài … cm

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

Đoạn thẳng OB dài 4 cm

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

Bài giải tiếp theo
Bài 14 : 9 cộng với một số : 9 + 5
Bài 15 : 29 + 5
Bài 18 : 8 cộng với một số : 8 + 5
Bài 19 : 28 + 5
Bài 20 : 38 + 25
Bài 21 : Luyện tập
Bài 22 : Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Bài 23 : Bài toán về nhiều hơn
Bài 24 : Luyện tập
Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5