Bài 14 : 9 cộng với một số : 9 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 2 bài 14 : 9 cộng với một số : 9 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Tính nhẩm :

9 + 2 = …      9 + 4 = …      9 + 5 = …       9 + 6 =…       9 + 8 =…

2 + 9 = …      4+ 9 = …       5 + 9 = …       6 + 9 =…       8 + 9 =…

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng……….

Phương pháp giải:

- Cộng 9 với các số đã cho rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Từ các phép tính ở câu a, so sánh giá trị của tổng ở hai phép toán cùng một cột rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 2 = 11          9 + 4 = 13          9 + 5 = 14          9 + 6 = 15          9 + 8 = 17

    2 + 9 = 11          4+ 9 = 13           5 + 9 = 14          6 + 9 = 15          8 + 9 = 17

b) Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.


Bài 2

Tính

Phương pháp giải:

 Cộng các số đã cho rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: ... cây cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam có lúc ban đầu cộng với số cây mẹ vừa trồng thêm.

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có tất cả số cây cam là:

9 + 8 = 17 (cây)

Đáp số: 17 cây.

Bài giải tiếp theo
Bài 15 : 29 + 5
Bài 18 : 8 cộng với một số : 8 + 5
Bài 19 : 28 + 5
Bài 20 : 38 + 25
Bài 21 : Luyện tập
Bài 22 : Hình chữ nhật - Hình tứ giác
Bài 23 : Bài toán về nhiều hơn
Bài 24 : Luyện tập
Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5
Bài 26 : 47 + 5