Bài 29 : Bài toán về ít hơn

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33, 34 VBT toán 2 bài 29 : Bài toán về ít hơn tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền ?

Tóm tắt:

Tổ 1                          : 17 cái thuyền

Tổ 2 ít hơn tổ 1          : 7 cái thuyền

Tổ 2                          :… cái thuyền?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số thuyền tổ 2 gấp được trừ đi 7 cái thuyền.

Lời giải chi tiết:

Tổ 2 gấp được số cái thuyền là:

17 – 7 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền.


Bài 2

Hoa cao 95 cm, Bình thấp hơn Hoa 3 cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Hoa                      : 95cm

Bình thấp hơn Hoa : 3cm

Bình                     : ... cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của Hoa trừ đi 3cm.

Lời giải chi tiết:

Bình cao số xăng-ti-mét là:

95 – 3 = 92 (cm)

Đáp số : 92 cm.


Bài 3

Lớp 2A có 19 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Gái                     : 19 học sinh

Trai ít hơn gái      : 3 học sinh

Trai                    :… học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái trừ đi 3 học sinh.

Lời giải chi tiết:

Lớp 2A có số học sinh trai là :

19 – 3 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh.


Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Vườn nhà Mai                                    : 25 cây

Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai      : 5 cây

Vườn nhà Hoa                                    : … cây ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số cây trong vườn nhà Mai trừ đi 5 cây.

Lời giải chi tiết:

Vườn nhà Hoa có số cây là:

25 – 5 = 20 (cây)

Đáp số:  20 cây.

Bài giải tiếp theo
Bài 30 : Luyện tập
Bài 31 : Ki-lô-gam
Bài 32 : Luyện tập
Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5
Bài 34 : 26 + 5
Bài 35 : 36 + 15
Bài 16: 49 + 25
Bài 17 : Luyện tập