Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 VBT toán 2 bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 7 + 4 = ..... \cr 
& 4 + 7 = ..... \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 5 = ..... \cr & 5 + 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 6 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 7 + 8 = ..... \cr 
& 8 + 7 = ..... \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 9 = ..... \cr & 9 + 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 7 = ..... \cr & 7 + 0 = ..... \cr} \)                               

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 7 + 4 = 11 \cr 
& 4 + 7 = 11 \cr} \)             \(\eqalign{& 7 + 5 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)           \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr} \)

\(\eqalign{
& 7 + 8 = 15 \cr 
& 8 + 7 = 15 \cr} \)              \(\eqalign{& 7 + 9 = 16 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 7 = 14 \cr & 7 + 0 = 7 \cr} \)       


Bài 2

Tính

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:


Bài 3

 Năm nay Hoa 7 tuổi, chị của Hoa hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi năm nay chị của Hoa bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Hoa                         : 7 tuổi

Chị Hoa hơn Hoa      : 5 tuổi

Chị của Hoa             : …. tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số tuổi của Hoa cộng với 5 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Năm nay chị của Hoa có số tuổi là :

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi.


Bài 4

 Nối (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các phép toán.

- Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau.

Lời giải chi tiết:


Bài 5

 Đố vui

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng

7 .... 8 = 15                       7 ..... 3 .... 7 = 11

Phương pháp giải:

- Đặt dấu cộng vào giữa các số nếu muốn giá trị của số ban đầu tăng lên và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

7 + 8 = 15                       7 - 3 + 7 = 11

 

Bài giải tiếp theo
Bài 26 : 47 + 5
Bài 27 : 47 + 25
Bài 28 : Luyện tập
Bài 29 : Bài toán về ít hơn
Bài 30 : Luyện tập
Bài 31 : Ki-lô-gam
Bài 32 : Luyện tập
Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5
Bài 34 : 26 + 5
Bài 35 : 36 + 15