Bài 24 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 VBT toán 2 bài 24 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

An                                : 8 bút chì

Bình nhiều hơn An         : 4 bút chì

Bình                             : … bút chì ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì trong hộp của An cộng thêm với 4 bút chì màu.

Lời giải chi tiết:

Hộp của Bình có số bút chì màu là:

8 + 4 = 12 (bút chì)

Đáp số: 12 bút chì.


Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đội 1                         : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội     : 2 người

Đội 2                          : … người ?

Phương pháp giải:

- Đọc, hiều đề bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số người của đội 1 cộng thêm với 2 người nữa. 

Lời giải chi tiết:

Đội 2 có số người là:

18 + 2 = 20 (người)

Đáp số: 20 người.


Bài 3

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Phương pháp giải:

- Độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB cộng với 3cm.

- Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng CD theo độ dài vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng CD dài là: 8 + 3 = 11(cm).

b) Vẽ đoạn thẳng CD

 


Bài 4

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lây số nhãn vở của Mai cộng thêm 3 nhãn vở nữa.

Lời giải chi tiết:

Hồng có số nhãn vở là:

12 + 3 = 15 (nhãn vở)

Đáp số: 15 nhãn vở.

 

Bài giải tiếp theo
Bài 25 : 7 cộng với một số : 7 + 5
Bài 26 : 47 + 5
Bài 27 : 47 + 25
Bài 28 : Luyện tập
Bài 29 : Bài toán về ít hơn
Bài 30 : Luyện tập
Bài 31 : Ki-lô-gam
Bài 32 : Luyện tập
Bài 33 : 6 cộng với một số : 6 + 5
Bài 34 : 26 + 5