Bài 137 : Các số có ba chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 63, 64 VBT toán 2 bài 137 : Các số có ba chữ số tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Nối (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Xác định số trăm, chục, đơn vị trong mỗi hình rồi nối với số tương ứng.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Nối (theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Nối số với cách đọc thích hợp. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Viết (theo mẫu)     

Phương pháp giải:

Điền cách đọc, viết hoặc giá trị các hàng trăm, chục, đơn vị của các số có ba chữ số để hoàn thành bảng.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Phương pháp giải:

- Kiểm tra cách đọc số đã cho.

- Điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:


Bài 5

Số ?

Trong hình bên :

a)     Có … hình tam giác.

b)     Có … hình tứ giác.

Phương pháp giải:

- Đếm các hình đơn.

- Ghép các hình đơn để tạo thành hình mới rồi đếm tiếp cho tới hết.  

Lời giải chi tiết:

a) Có 3 hình tam giác. (Hình 1, 2, 3)

b) Có 3 hình tứ giác. (Hình 1+2; 2+3; 1+2+3)


Bài giải tiếp theo
Bài 138 : So sánh các số có ba chữ số
Bài 139 : Luyện tập
Bài 140 : Mét
Bài 141 : Ki-lô-mét
Bài 142 : Mi-li-mét
Bài 143 : Luyện tập
Bài 144 : Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Bài 145 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Bài 146 : Luyện tập chung
Bài 147 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000