Bài 151 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 80, 81 VBT toán 2 bài 151 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Trong túi An có các tờ giấy bạc sau :

a) Hỏi trong túi An có tất cả bao nhiêu tiền ?

b) An mua bút chì hết 700 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng giá trị ba tờ giấy bạc.

- Lấy số tiền em vừa tìm được ở câu a) trừ đi 700 đồng.

Lời giải chi tiết:

a) Trong túi An có tất cả số tiền là : \(500 + 200 + 100 = 800\) (đồng)

b) An còn lại số tiền là : \(800 - 700 = 100\) (đồng)


Bài 2

Viết số tiền còn lại vào ô trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Lấy số tiền Bình có trừ đi số tiền Bình đã mua hết rồi điền kết quả vào bảng. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Viết số thích hợp vào trống (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Tính số tờ tiền thích hợp của mỗi tờ giấy bạc, sao cho tổng bằng số tiền cho trước. 

Lời giải chi tiết:

 

Bài giải tiếp theo
Bài 152 : Luyện tập chung
Bài 153 : Luyện tập chung
Bài 154 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 85