Bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Giải bài tập 1, 2 trang 55, 56 VBT toán 2 bài 132 : Đơn vị, chục, trăm, nghìn tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết  (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Mỗi hình vuông có 100 ô vuông, đại diện cho 100 đơn vị. 

- Đếm số hình vuông ở mỗi hình rồi viết số tương ứng và đọc số đó.

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

200

hai trăm

500

 

 

bảy trăm

900

 

 

tám trăm

400

 

 

sáu trăm

 

một trăm

 

ba trăm

1000

 

Phương pháp giải:

- Số có ba chữ số, chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 0 : Đọc chữ số hàng trăm rồi ghép thêm với từ "trăm".

- Số có bốn chữ số, chữ hàng trăm, chục và đơn vị đều bằng 0 : Đọc chữ số đầu tiên bên trái rồi ghép với từ "nghìn". 

Lời giải chi tiết:

Viết số

Đọc số

200

hai trăm

500

năm trăm

700

bảy trăm

900

chín chăm

800

tám trăm

400

bốn trăm

600

sáu trăm

100

một trăm

300

ba trăm

1000

một nghìn

Bài giải tiếp theo
Bài 133 : So sánh các số tròn trăm
Bài 134 : Các số tròn chục từ 110 đến 200
Bài 135 : Các số từ 101 đến 110
Bài 136 : Các số từ 111 đến 200
Bài 137 : Các số có ba chữ số
Bài 138 : So sánh các số có ba chữ số
Bài 139 : Luyện tập
Bài 140 : Mét
Bài 141 : Ki-lô-mét
Bài 142 : Mi-li-mét