Bài 148 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77 VBT toán 2 bài 148 : Luyện tập tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Trừ các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 2

Đặt tính rồi tính :

\(678 - 524\)                   \(643 - 620\)

\(67 - 39\)                       \(52 - 27\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

\(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {678}  \cr    {\underline {524} }  \cr    {154} \cr  } \)       \(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {643}  \cr    {\underline {620} }  \cr    \;\;{23}  \cr  } \)

\(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {67}  \cr    {\underline {39} }  \cr    {28}  \cr  } \)           \(\matrix{    -   \cr    {}  \cr  } \matrix{   {52}  \cr    {\underline {27} }  \cr    {25}  \cr  } \)


Bài 3

Số ?

Phương pháp giải:

- Lấy số bị trừ trừ đi số trừ, tìm kết quả rồi điền vào ô trống chỉ giá trị của hiệu.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Cây táo có 230 quả, cây cam có ít hơn cây táo 20 quả. Hỏi cây cam có bao nhiêu quả ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả của cây táo trừ đi 20 quả.

Lời giải chi tiết:

Cây cam có số quả là:

\(230 - 20 = 210\) (quả)

Đáp số : \(210\) quả.

 

Bài giải tiếp theo
Bài 149 : Luyện tập chung
Bài 150 : Tiền Việt Nam
Bài 151 : Luyện tập
Bài 152 : Luyện tập chung
Bài 153 : Luyện tập chung
Bài 154 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 85