Tự kiểm tra trang 85

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 85 VBT toán 2 đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Số ?

355; … ; 357 ; … ; … ; 360 ; … ; …  .

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 1 đơn vị, bắt đầu từ số 355 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

355; 356 ; 357 ; 358 ; 359 ; 360 ; 361362.


Bài 2

Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ trống :

357 … 400                    301 … 297

601 … 536                    999 … 1000

238 … 259                    823 … 823

Phương pháp giải:

- Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

- Hai số đều là số có ba chữ số : So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

357 < 400                  301 > 297

601 > 536                  999 < 1000

238< 259                   823 = 823


Bài 3

Đặt tính rồi tính:

\(423 + 235\)               \(351 + 246\)  

\(972 - 320\)                \(656 - 234\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:


Bài 4

Tính:

\(\eqalign{  & 83cm + 10cm{\rm{ }} = ...  \cr  & 62mm + 7mm = ...  \cr  & 93km - 10km{\rm{ }} = ... \cr} \)

\(\eqalign{  & 273l + 12l{\rm{      }} = ...  \cr  & 480kg + 10kg = ...  \cr  & 387kg - 15kg = ... \cr} \)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị đo vào sau kết quả vừa tìm được. 

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{  & 83cm + 10cm{\rm{ }} = 93cm  \cr  & 62mm + 7mm = 69mm  \cr  & 93km - 10km{\rm{ }} = 83km \cr} \)

\(\eqalign{  & 273l + 12l{\rm{      }} = 285l  \cr  & 480kg + 10kg = 490kg  \cr  & 387kg - 15kg = 372kg \cr} \)


Bài 5

Xây bức tường thứ nhất hết 350 viên gạch. Xây bức tường thứ hai hết nhiều hơn bức tường thứ nhất 45 viên gạch. Hỏi xây bức tường thứ hai hết bao nhiêu viên gạch ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số viên gạch dùng để xây bức tường thứ nhất cộng với 45 viên gạch.

Lời giải chi tiết:

Xây bức tường thứ hai hết số viên gạch là:

       \(350 + 45 = 395\) (viên)

                   Đáp số: \(395\) viên.

 

Bài giải tiếp theo