Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.


Hãy nêu tên gọi, mô tả hình dạng và ứng dụng các loại nét vẽ thường dùng.

Trả lời:

- Nét liền đậm: A1: đường bao thấy, cạnh thấy

- Nét liền mảnh: 

+ B1: Đường kích thước

+ B2: Đường gióng

+B3: Đường gạch gạch trên mặt cắt

_ Nét lượn sóng: C1: Đường giới hạn một phần hình cắt

_ Nét đứt mảnh: F1: Đường bao khuất, cạnh khuất

_ Nét gạch chấm mảnh: 

+ G1: đường tâm

+ G2: đường trục đối xứng

 

Bài giải tiếp theo
Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11