Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính


Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.


Câu 2 trang 70 SGK Công nghệ 11

Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng.


Bài học tiếp theo

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung