Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng


Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11

Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.


Bài học tiếp theo

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung