Bài 2: Hình chiếu vuông góc


Câu 1 trang 13 SGK Công nghệ 11

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.


Câu 2 trang 13 SGK Công nghệ 11

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.


Bài tập 1 trang 13 SGK Công nghệ 11

Cho vật thể có các hướng chiếu A, B, c và các hình chiếu 1,2,3 (hình 2.5).


Bài học tiếp theo

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản
Bài 4: Mặt cắt và hình cắt
Bài 5: Hình chiếu trục đo
Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể
Bài 7: Hình chiếu phối cảnh
Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
Bài 9: Bản vẽ cơ khí
Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bài 11: Bản vẽ xây dựng
Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Bài học bổ sung