Bài 11: Bản vẽ xây dựng


Câu 1 trang 66 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà.


Câu 2 trang 66 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì ?


Câu 3 trang 66 SGK Công nghệ 11

Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì ?


Bài học tiếp theo

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung