Bài 7: Hình chiếu phối cảnh


Câu 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì ?


Câu 2 trang 40 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào ? Tại sao ?


Câu 3 trang 40 SGK Công nghệ 11

Điểm tụ là gì ? Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí nào ?


Bài tập 1 trang 40 SGK Công nghệ 11

Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4


Bài học tiếp theo

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
Bài 9: Bản vẽ cơ khí
Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
Bài 11: Bản vẽ xây dựng
Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng
Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính
Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài học bổ sung