Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tỉ lệ là gì?


Tỉ lệ là gì?

Trả lời:

Tỉ lệ là tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biếu diễn của vật thể và kích thước thực tương ứng trên vật thể đó.

Bài giải tiếp theo
Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11
Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11