Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)


Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4)

Trả lời:

Bài giải tiếp theo