Câu 2 trang 10 SGK Công nghệ 11

Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?


Có các khổ giấy chính nào dùng cho bản vẽ kĩ thuật?

Trả lời:

Các khổ giấy chính là:

Kí hiệu

AO

A1

A2

A3

A4

Kích thước (mm)

1189 X 841

841 X 594

594 X 420

420 X 297

297 X 210

Bài giải tiếp theo
Câu 3 trang 10 SGK Công nghệ 11
Câu 4 trang 10 SGK Công nghệ 11
Câu 5 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 1 trang 10 SGK Công nghệ 11
Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 11