Sinh Học

Giải bài tập sinh lớp 7 đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học SGK lớp 7 giúp để học tốt sinh học 7

CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét

Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh


CHƯƠNG II: NGÀNH RUỘT KHOANG

Bài 8. Thủy tức

Bài 9. Đa dạng của ngành ruột khoang

Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang


MỞ ĐẦU

Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật


CHƯƠNG III: CÁC NGÀNH GIUN


CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM

Bài 18. Trai sông

Bài 19. Một số thân mềm khác

Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm


CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP


CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG


CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT

Bài 53. Môi trường sống và sự vận động di chuyển

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

Bài 55. Tiến hóa về sinh sản

Bài 56. Cây phát sinh giới động vật


CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bài 57. Đa dạng sinh học

Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học

Bài 60. Động vật quý hiếm

Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Bài 63. Ôn tập

Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên

Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 7

Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải

Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 7


Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh 7


Đề kiểm tra giữa kì 2 Sinh 7