Tải Sinh học 7

Sinh học 7

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói dầu
    Mở đầu
    Bài 1 Thế giới động vật đa dạng, phong phú
    Bài 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
Chương 1 Ngành động vật nguyên sinh
    Bài 3 Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
    Bài 4 Trùng ròi
    Bài 5 Trùng biến hình và trùng giày
    Bài 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét
    Bài 7 Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh
chương 2 Ngành ruột khoang
    Bài 8 Thủy tức
    Bài 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang
    Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang
chương 3 Các ngành giun. Ngành giun dẹp
    Bài 11 Sán là gan
    Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
ngành giun dẹp
    Bài 11 Sán là gan
    Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Ngành giun tròn
    Bài 13 Giun đũa
    Bài 14 Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp
Ngành giun đốt
    Bài 15 Giun đất
    Bài 16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
    Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
Chương 4 Ngành thân mềm
    Bài 18 Trai sông
    Bài 19 Một số thân mềm khác
    Bài 20 Thực hành: Quan sát một số thân mềm
    Bài 21 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm
Chương 5 Ngành chân khớp
Lớp thân xác
    Bài 22 Tôm sông
    Bài 23 Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
    Bài 23 Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
    Bài 24 Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác
Lớp nhện
    Bài 25 Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện
Lớp sâu bọ
    Bài 26 Châu chấu
    Bài 27 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ
    Bài 28 Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
    Bài 29 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp
    Bài 30 Ôn tập phần I - Động vật không xương sống
Chương 6 Ngành động vật có xương sống
Các lớp cá
    Bài 31 Cá chép
    Bài 32 Thực hành: Mồ cá
    Bài 33 Cấu tạo trong của cá chép
    Bài 34 Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá
Lớp lưỡng cữ
    Bài 35 Ếch đồng
    Bài 36 Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
    Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư
Lớp bò sát
    Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài
    Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn
    Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
Lớp chim
    Bài 41 Chim bồ câu
    Bài 42 Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
    Bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu
    Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim
    Bài 45 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Lớp thú (Lớp có vú)
    Bài 46 Thỏ
    Bài 47 Cấu tạo trong của thỏ
    Bài 48 Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi
    Bài 49 Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Bộ Dơi và bộ Cá voi
    Bài 50 Đa dạng của lớp Thu (tiếp theo). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt
    Bài 51 Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo). Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng
    Bài 52 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú
Chương 7 Sự tiến hóa của động vật
    Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
    Bài 54 Tiến hóa về tổ chức cơ thể
    Bài 55 Tiến hóa về sinh sản
    Bài 56 Cây phát sinh giới động vật
Chương 8 Động vật và đời sống con người
    Bài 57 Đa dạng sinh học
    Bài 58 Đa dạng sinh học (tiếp theo)
    Bài 59 Biện pháp đấu tranh sinh học
    Bài 60 Động vật quý hiếm
    Bài 61, 62 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phường
    Bài 63 Ôn tập
    Bài 64,65,66 Tham quan thiên nhiên
Copy Mở đầu
Bài 1 Copy Thế giới động vật đa dạng, phong phú
Bài 2 Copy Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
Lời nói đầu
Mở đầu
    Bài 1 Thế giới động vật đa dạng, phong phú
    Bài 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật
Chương 1 Ngành động vật nguyên sinh
    Bài 3 Thực hành: Quan sát một số đông vật nguyên sinh
    Bài 4 Trùng roi
    Bài 5 Trùng biến hình và trùng giày
    Bài 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét
    Bài 7 Đặc điểm chung vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh
Chương 2 Ngành ruột khoang
    Bài 8 Thủy tức
    Bài 9 Đa dạng của ngành ruột khoang
    Bài 10 Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang
Chương 3 Các ngành giun
Ngành giun dẹp
    Bài 11 Sán lá gan
    Bài 12 Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
Ngành giun tròn
    Bài 13 Giun đũa
    Bài 14 Một số loại giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
Ngành giun đốt
    Bài 15 Giun đất
    Bài 16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
    Bài 17 Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
Chương 4 Ngành thân mềm
    Bài 18 Trai sông
    Bài 19 Một số thân mềm khác
    Bài 20 Thực hành: Quan sát một số thân mềm
    Bài 21 Đặc điểm và vai trò của ngành thân mềm
Chương 5 Ngành chân khớp
Lớp giáp xác
    Bài 22 Tôm sông
    Bài 23 Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông
    Bài 24 Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Lớp hình nhện
    Bài 25 Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
Lớp sâu bọ
    Bài 26 Châu chấu
    Bài 27 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
    Bài 28 Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ
    Bài 29 Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
    Bài 30 Ôn tập phần I: Động vật không xương sống
Chương 6 Ngành động vật có xương sống
Các lớp cá
    Bài 31 Cá chép
    Bài 32 Thực hành: Mổ cá
    Bài 33 Cấu tạo trong của cá chép
    Bài 34 Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá
Lớp lưỡng cư
    Bài 35 Ếch đồng
    Bài 36 Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
    Bài 37 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
Lớp bò sát
    Bài 38 Thằn lằn bóng đuôi dài
    Bài 39 Cấu tạo trong của thằn lằn
    Bài 40 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
Lớp chim
    Bài 41 Chim bồ câu
    Bài 42 Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu
    Bài 43 Cấu tạo trong của chim bồ câu
    Bài 44 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim
    Bài 45 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim
Lớp thú (thú có vú)
    Bài 46 Thỏ
    Bài 47 Cấu tạo trong của thỏ
    Bài 48 Đa dạng của lớp thú. Bộ thú huyệt. Bộ thú túi
    Bài 49 Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ dơi bộ cá voi
    Bài 50 Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt
    Bài 51 Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
    Bài 52 Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú
Chương 7 Sự tiến hóa của động vật
    Bài 53 Môi trường sống và sự vận động, di chuyển
    Bài 54 Tiến hóa về tổ chức cơ thể
    Bài 55 Tiến hóa về sinh sản
    Bài 56 Cây phát sinh giới động vật
Chương 8 Động vật và đời sống con người
    Bài 57 Đa dạng sinh học
    Bài 58 Đa dạng sinh học (tiếp theo)
    Bài 59 Biện pháp đáu tranh sinh học
    Bài 60 Động vật quý hiếm
    Bài 61,62 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương
    Bài 63 Ôn tập
    Bài 64, 65, 66 Tham quan thiên nhiên

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
208 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
NGUYỄN QUANG VINH
Chủ biên
TRẦN KIÊN
Tác giả
NGUYỄN VĂN KHANG

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 7