Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh


Lý thuyết đặc điểm chung và vai trò thực tiến của động vật nguyên sinh

- Các đại diện của Động vật nguyên sinh dù cấu tạo đơn giàn hay phức tạp. dù sống tự do hay ki sinh... đểu có chung một số đặc điểm.


Bài 1 trang 28 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 28 SGK Sinh học 7. Đặc điếm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh ?


Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1. Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Sinh học 7.


Hãy xem thành phần động vật nguyên sinh trong giọt nước ao (hình 7.1) thảo luận, nêu vai trò của chúng trong sự sống ở ao nuôi cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 26 SGK Sinh học 7.


Dựa vào các kiến thức trong chương 1 và các thông tin trên, thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 28 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 28 SGK Sinh học 7. Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá.


Bài 3 trang 28 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 28 SGK Sinh học 7. Hãy kế tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh.


Bài học tiếp theo

Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Bài học bổ sung