Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh


Trùng giầy có hình dạng? Trùng giầy di chuyển như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 7.


Trùng roi di chuyển như thế nào? Trùng roi có màu xanh là nhờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Sinh học 7.


Vẽ hình dạng trùng giầy và trùng roi mà em quan sát được vào vở và chú thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Sinh học 7.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung