Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất


Ghi chú thích vào các hình 16.1A, B, C thay cho các số 1,2,3 ...

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Sinh học 7.


Em hãy dựa vào hình 16.3 A để nhận dạng cơ quan tiêu hóa trên mẫu vật và hoàn thành chú thích ở hình 16.3.B

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Sinh học 7.


Dựa vào hình 16.3 A hãy chú thích thay các số trên hình 16.3.B , C

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Sinh học 7.


Qua quan sát trình bày cấu tạo ngoài của giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Sinh học 7.


Bài học tiếp theo

Bài 13. Giun đũa

Bài học bổ sung