Câu C6 trang 16 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?


Có thể suy ra quãng đường đi được nhờ đồ thị vận tốc theo thời gian được không ?

Giải :

Được. Trên đồ thị v (t), diện tích hình chữ nhật ABCO biểu thị quãng đường đi được trong thời gian t .

SABCO = OA.OC = v.t =S

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 17 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 8 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan