Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành


Bài 1 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Chọn số liệu kém chính xác nhất trong các số liệu dưới đây. Số gia cầm của trang trại A có khoảng.


Bài 2 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Dùng thước thẳng có GHĐ 20cm và ĐCNN 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là bao nhiêu ?


Bài 3 trang 52 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Trên đồ thị hình 11.2b nếu kéo dài đường biểu diễn ta sẽ có góc . Nếu trục y biểu diễn vận tốc , trục hoành x biểu diễn thời gian , thì góc và điểm A cho biết giá trị của các đại lượng nào ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa