Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :


Câu C1 trang 25 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Có phải là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi?


Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển dộng thẳng nhanh dần đều nếu :


Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.


Bài 3 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo chục Ox cho bởi hệ thức v = (15 – 8t) m/s. Hãy xác định gia tốc, vận tốc của chất điểm lúc t = 2s và vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 2s.


Bài 4 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
a) Viết phương trình chuyển động của ô tô, lấy gốc tọa độ x = 0 và gốc thời gian t = 0 lúc xe ở vị trí chân dốc.


Bài học tiếp theo
Bài 6. Sự rơi tự do
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa