Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.


Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình \(x = 2t + 3{t^2}\), trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

b) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s

Giải:

\(x = 2t + 3{t^2}\left( {s;m} \right)\)

a) \({a \over 2} = 3 \Rightarrow a = 6\left( {m/{s^2}} \right)\)

Tại t = 3s có

\(\eqalign{& x = 2.3 + {3.3^2} = 33\left( m \right)  \cr& v = {v_0} + at = 2 + 6.3 = 20\left( {m/s} \right) \cr} \)

Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao
Bài 4 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Video liên quan