Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc


Câu C1 trang 38 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Khi chuyển động tròn đều , chất điểm có thay đổi vận tốc không ?


Bài 1 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều bán kính r , chu kì T , tần số f


Bài 2 trang 40 SGK Vật lý 10 Nâng Cao
Kim giờ của một đồng hồ dài bằng kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim


Bài 3 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km


Bài học tiếp theo
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa