Bài 3 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km


Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km

Giải 

Bán kính quỹ đạo :

          r = 6400 + 300 = 6700 km

\(\eqalign{  & \omega  = {v \over r} = {{7,9} \over {6700}} = 1,{18.10^{ - 3\,}}(rad/s)  \cr  & T = {{2\pi} \over \omega} \approx 5325s = 1h28\min 45s  \cr  & f = {1 \over T} = 1,{88.10^{ - 4}}(Hz) \cr} \)

Bài giải tiếp theo

Video liên quan